לוהינל םכח ןורתפ היבגה ךילהת

לוהינל םכח ןורתפ היבגה ךילהת

םיבייח תוחוקלמ תולקב הבג
GAVITI םע ךלש םינמוזמה םירזת תא ץאהו

םיבייח תוחוקלמ תולקב הבג
GAVITI םע ךלש םינמוזמה םירזת תא ץאהו

screen screen

ונלש ןורתפה

תא הפממה ןורתפ איה יתיבג
ןמז ךוראל ורפשל רזועו ךנוגראב היבגה ךילה
תא הפממה ןורתפ איה יתיבג
ןמז ךוראל ורפשל רזועו ךנוגראב היבגה ךילה
ונליבשב ךפהמ ושע יתיבג
%35 -ב תוחוקל יארשא ימי תא ונטקה
%35
לעמב םירחאמה תחומכ תא ונטקה ונטקה ןכו %90ב םולשתב םוי 90 םירחאמה תוחוקלה רפסמ תא תיצחתב םולשתב
,'ץיבומרבא קירא
דופרטסאמ ל''כנמ
םימולשת תצאה
ימי תא ןטקהו םינמוזמה םירזת תא ץאה םימכח היבג יכילה םע תוחוקל יארשא הריהמתוינובשח תריגס םירשפאש
ימי תא ןטקהו םינמוזמה םירזת תא ץאה םימכח היבג יכילה םע תוחוקל יארשא הריהמתוינובשח תריגס םירשפאש
ינוגרא עדי דקומ
לע לקה
ןמוי תריצי י''ע יתווצ ןיב הלועפ ףותיש םהילהנמו םיבוגל שגנומ היבג תולועפ
לע לקה
ןמוי תריצי י''ע יתווצ ןיב הלועפ ףותיש םהילהנמו םיבוגל שגנומ היבג תולועפ
תמא ןמזב םיעוציב ינותנ
עדימ שגנה
הלועפל תועצה םע תוטלחה ילבקמל
עדימ שגנה
הלועפל תועצה םע תוטלחה ילבקמל
הינג תוחפ
ךידבועל רשפא
היבגה אשונב תולקב הלועפ ףתשל
ךידבועל רשפא
היבגה אשונב תולקב הלועפ ףתשל
רופיש
םיפסכה קלחמ יעוציב
םיכילהת לש היצמוטוא םע ךתווצ תא םצעה
םיכילהת לש היצמוטוא םע ךתווצ תא םצעה
תרפושמ חוקל תיווח
תועגונה תוקולחמב שארמ לפט תיביטקאורפ רשק תריצי םע םולשתל
תועגונה תוקולחמב שארמ לפט תיביטקאורפ רשק תריצי םע םולשתל

פיצ'רים

תא הפממה ןורתפ איה יתיבג
ןמז ךוראל ורפשל רזועו ךנוגראב היבגה ךילה
תא הפממה ןורתפ איה יתיבג
ןמז ךוראל ורפשל רזועו ךנוגראב היבגה ךילה
םויה דע וניבג
₪ דראילימ לעמ
01
ןרכנס
ח''להנה תכרעמ םע
ןרכנס
ח''להנה תכרעמ םע
תולקב תקשממתמ יתיבג
תבשבשח ,SAP ,יטירוירפ םע
תרחא ח''להנה תכרעמ לכ וא
תולקב תקשממתמ יתיבג
תבשבשח ,SAP ,יטירוירפ םע
תרחא ח''להנה תכרעמ לכ וא
02
דודמ ,הפמ
היבגה יכילה תא רפשו
דודמ ,הפמ
היבגה יכילה תא רפשו
עדימ ףוסיא
תונבות תריצי רשפאמ היבגה יעוציב לכ םיכילה רופיש תורשפאמה תויקסע
עדימ ףוסיא
תונבות תריצי רשפאמ היבגה יעוציב לכ םיכילה רופיש תורשפאמה תויקסע
03
תיטמוטוא רשק תריצי
תיטמוטוא רשק תריצי
םימכח היבג יכילה
חוקלה םע רשק תיטמוטוא םירצוי
הנוכנה הרוצבו ןוכנה ןמזב ,ןוכנה תוינובשח םולשתב םירוחיא םימצמצמו
םימכח היבג יכילה
חוקלה םע רשק תיטמוטוא םירצוי
הנוכנה הרוצבו ןוכנה ןמזב ,ןוכנה תוינובשח םולשתב םירוחיא םימצמצמו
04
הטילשב התא
הטילשב התא

תונבותו תמא ןמזב היבג יעוציב ינותנ
,תכרעמה תוליעפמ תומכח תויקסע ךיתוחוקל לש יארשא ןוכיס גוריד ללוכ

תונבותו תמא ןמזב היבג יעוציב ינותנ
,תכרעמה תוליעפמ תומכח תויקסע ךיתוחוקל לש יארשא ןוכיס גוריד ללוכ
  • Increase text
  • Decrease text
  • Grayscale
  • High contrast
  • Negative contrast
  • Light background
  • Links underline
  • Readable font
  • Reset